Regulamin

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ SZKOŁY NARCIARSKIEJ DEMO TEAM POLAND

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki umowne stosowane w umowach o Szkolenie (zwanych dalej Umowami) Organizatora Szkoły Narciarskiej Ski Academy (zwanego dalej Wykonawcą).

2. Przedmiotem działalności Wykonawcy jest organizowanie imprez szkoleniowych mających na celu prowadzenie tych szkoleń w zakresie narciarstwa (zwanych dalej Szkoleniami). Działalność ta obejmuje w szczególności udzielanie lekcji mających na celu podnoszenie sprawności i umiejętności, a także zdobywanie wiadomości z zakresu jazdy na nartach. Wykonawca nie gwarantuje osiągnięcia sukcesów przez Uczestników.

II. Zawarcie umowy
1. Klient (osoba, która zawiera umowę o szkolenie) ma prawo nawiązać współpracę w zakresie szkolenia zarówno na swoją rzecz (wówczas jest jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia) jak i na cudzą. W przypadku zawarcia umowy na cudzą rzecz, Klient wskazuje osobę, która będzie Uczestnikiem Szkolenia. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Klient musi mieć ukończone 18 lat.

2. Klient ma obowiązek sprawdzić czy przedstawione przez niego dane jego oraz innych Uczestników podane są prawidłowo.

3. Poszczególne Szkolenia oferowane są przez Wykonawcę w Propozycjach Szkoleń na stronie internetowej www.demoteam.eu.

4. Rezerwacji miejsc na poszczególne Szkolenia można dokonywać za pomocą strony internetowej www.demoteam.eu poprzez wypełnienie drogą elektroniczną Formularza zgłoszeniowego dostępnego na tej stronie. Wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego oznacza złożenie przez Klienta oferty (w rozumieniu kodeksu cywilnego) zawarcia Umowy drogę elektroniczną na warunkach przewidzianych w danej Propozycji szkolenia oraz niniejszym Regulaminie.
5. Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycz­nej za wszystkie osoby wymienione Formularzu zgłoszeniowym. Jest także odpowiedzialny za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących Szkolenia.
6. Po otrzymaniu przez Wykonawcę Formularza zgłoszeniowego, Wykonawca ustala możliwość zrealizowania oferty. Na podany przez Klienta adres mailowy, zostaje przez Wykonawcę wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację (Potwierdzenie rezerwacji) lub informująca o braku możliwości zrealizowania oferty. W momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia rezerwacji dochodzi do przyjęcia złożonej przez Klienta oferty – a tym samym do zawarcia Umowy.
7. Na zawartą przez strony Umowa o Szkolenie składają się następujące elementy:
a) Propozycja Szkolenia
b) Oświadczenie Klienta zawarte w Formularzu zgłoszeniowym (oferta)
c) Oświadczenie Wykonawcy zawarte w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację – Potwierdzenie rezerwacji (przyjęcie oferty)
d) Niniejszy Regulamin
8. Żadne ustne lub telefoniczne ustalenia, nie są wiążące. Moc wiążącą ma wyłącznie rezerwacja potwierdzona mailem przez Wykonawcę.
9. Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej rezerwację, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail, Klient uiszcza zaliczkę w wysokości podanej w mailu na wskazem w tym mailu konto.

III. Sposób zapłaty
1. Klient ma obowiązek uiścić Cenę Szkolenia, określoną w Propozycji Szkolenia pomniejszoną o uprzednio zapłaconą zaliczkę, w dniu rozpoczęcia Szkolenia na miejscu w hotelu.
2. Cena Szkolenia podawana jest w EUR i w PLN. Kurs walut oznacza się na dzień zapłaty. Cena obejmuje wszystkie składniki zawarte w Propozycji Szkolenia, a w szczególności: opłatę za prowadzenie zajęć, zakwaterowanie, podatki. Cena imprezy nie obejmuje w szczególności kosztów transportu na miejsce Szkolenia, uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, itp., a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku Szkolenia.
3. Cena Szkolenia jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Wykonawca zastrzega sobie zatem prawo do podniesienia ceny Szkolenia przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu opłat urzędowych lub podatków.

IV. Zasady przystąpienia do Szkolenia
1. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie dotrzeć do miejsca przeprowadzania Szkolenia wskazanego przez Wykonawcę w czasie wynikającym z Propozycji Szkolenia.

2. Uczestnicy udający się na Szkolenie we własnym zakresie powinni posiadać niezbędne dokumenty, a w szczególności paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy (lub nowy dowód osobisty przy wyjazdach do krajów UE), ewentualnie wymagane wizy, oraz inne dokumenty wskazane przez Wykonawcę w Propozycji Szkolenia.

3. Uczestnicy Szkoleń krajowych powinni posiadać ze sobą dowód tożsamości.

4. Wykonawca zapewni zakwaterowanie oraz wyżywienie w miejscu Szkolenia na warunkach, określonych w określonych w Propozycji Szkolenia.

5. Przed rozpoczęciem Szkolenia Klient jest obowiązany przekazać Wykonawcy następujące dokumenty:

a) oświadczenie każdego z Uczestników (w przypadku małoletnich – oświadczenie opiekuna prawnego), że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w Szkoleniu (brak przeciwwskazań lekarskich) według przekazanego przez Wykonawcę wzoru oraz że bierze w nich udział na własną odpowiedzialność,

b) oświadczenie każdego z Uczestników (w przypadku małoletnich – oświadczenie opiekuna prawnego), że posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania Szkolenia

c) inne wymagane dokumenty (opisane w Propozycji Szkolenia) uprawniające do przystąpienia do wybranego Szkolenia

6. Klient, jako Strona umowy, zobowiązany jest przekazać Wykonawcy szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności narciarskich swoich i wszystkich zgłaszanych przez siebie Uczestników, a także o stanie zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na Szkolenie każdego ze zgłaszanych Uczestników.

7. Grupy szkoleniowe liczą od 8-12 osób.

V. Ubezpieczenie
1. Każdy uczestnik Szkolenia powinien posiadać wykupione we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków a także ubezpieczenie KL i OC dedykowane uprawianiu narciarstwa na czas trwania Szkolenia,
2. Szkoła narciarska Demo Team Poland posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności szkoleniowej. Kwota ubezpieczenia 200 000,00 zł.

VI. Zasady uczestnictwa w zajęciach
1. Na podstawie zawartej Umowy o Szkolenie Wykonawca zapewnia Uczestnikom:
a. kadrę instruktorów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
b. niezbędne karnety na wyciągi narciarskie,
2. Uczestnicy Szkolenia powinni być wyposażeni w:
a) Sprawny oraz wyregulowany do swoich umiejętności sprzęt i strój narciarski, umożliwiający bezpieczne uczestnictwo w zajęciach,
b) kask narciarski – w przypadku małoletnich Uczestników do lat 18.
3. Tworzenie grup szkoleniowych przeprowadza Wykonawca. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić przeniesienie Uczestnika Szkolenia do grupy mniej lub bardziej zaawansowanej. Uczestnik zobowiązany jest do zastosowania się do takiej decyzji.
4. Uczestnicy Szkolenia zobowiązani są do:
a. przyjazdu w wyznaczonym dniu i godzinie rozpoczęcia Szkolenia poprzedzającym zajęcia na miejsce zbiórki,
b. uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na Szkoleniu (nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi przesłanki do zwrotu Klientowi całości lub części Ceny),
c. wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna, w tym w szczególności stosowania się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć Szkoleniowych,
d. poszanowania innych Uczestników Szkolenia,
5. Podczas zajęć zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, a także przebywania w stanie nietrzeźwym.
6. Wykonawca jest uprawniony do skreślenia z listy Uczestników w razie:
a) rażącego naruszania przez Uczestnika zasad, o których mowa w ust. 4.,
b) Naruszenia przez Uczestnika zasad, o których mowa w ust. 5.
7. Uczestnik skreślony z listy Uczestników, powinien najpóźniej w następnym dniu kalendarzowym opuścić ośrodek, w którym został zakwaterowany. W przypadku skreślenia z listy Uczestników Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia.
8. Za szkody spowodowane przez małoletniego Uczestnika Szkolenia odpowiada Klient.
9. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zajęć a także braku czynnych wyciągów, Wykonawca zastrzega sobie prawo do ich odwołania. W przypadku odwołania zajęć z powodów niekorzystnych warunków pogodowych (brak czynnych wyciągów narciarskich) Wykonawca nie jest zobowiązany do zwrotu części lub całości opłaty, w takim przypadku Klient nie może występować z roszczeniami.

VII. Odwołanie/Rezygnacja ze Szkolenia
1. W razie opóźnienia w zapłacie zaliczki, o której mowa w rozdz. II ust. 9 niniejszego Regulaminu przekraczającego 7 dni, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia z powodu niewystarczającej liczby Uczestników Szkolenia w przypadku, gdy nie została osiągnięta ogłoszona w Propozycji Szkolenia minimalna liczba Uczestników. Prawo odwołania Szkolenia przysługuje najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. W takiej sytuacji Wykonawca zwróci Klientowi uiszczone przez niego należności.
3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w Szkoleniu, z wyjątkiem przyczyn rezygnacji za które Klient odpowiedzialności nie ponosi, rozliczenie wynagrodzenia – Ceny Szkolenia odbywa się na następujących warunkach:
a) w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji ze Szkolenia do 30-tu dni przed terminem rozpoczęcia kursu – Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (kara umowna) w wysokości uiszczonej zaliczki,
b) w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji ze Szkolenia od 30 do 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu – Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (kara umowna) w wysokości 80% ceny oferty (opłata za hotel+szkolenie).
c) w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji ze Szkolenia na 14 dni i później przed terminem rozpoczęcia kursu – Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (kara umowna) w wysokości 100% ceny oferty (opłata za hotel+szkolenie).
4. Odstąpienie przez Uczestnika od uczestnictwa w Szkoleniu podczas jego trwania, a także niestawienie się w umówionym miejscu i czasie, nie jest podstawą do żądania odszkodowania i zwrotu zapłaty za Szkolenie.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, Wykonawca ma obowiązek dokonać zwrotu uiszczonej przez Klienta zaliczki.
VIII. Przeniesienie praw
1. Klient może bez zgody Wykonawcy przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Szkoleniu wszystkie przysługujące mu z tytułu zawartej Umowy o Szkolenie uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki oraz jednocześnie spełnia wszystkie wymogi przystąpienia do Szkolenia. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Wykonawcy, jeżeli Klient zawiadomi go o tym najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

IX. Zmiana warunków Umowy
Wykonawca, który przed rozpoczęciem Szkolenia jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Wykonawcę, czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
b) odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń bez obowiązku zapłaty kary umownej.

X. Reklamacje
1. Jeżeli w trakcie Szkolenia Klient stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Wykonawcę, zgłaszając na piśmie swoje zastrzeżenia jego przedstawicielowi, celem umożliwienia mu usunięcia wady na miejscu.
2. Klient, niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może złożyć Wykonawcy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Reklamacja winna mieć formę pisemną i zawierać opis wady w sposobie wykonania umowy oraz żądanie Klienta dotyczące sposobu naprawienia szkody.
3. Reklamacje wniesione po upływie 30 dni od zakończenia imprezy, mogą nie być rozpatrywane.
4. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
5. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy.
6. Jeżeli Wykonawca nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 2, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Szkolenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

XI. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy
1. Wykonawca odpowiada za należyte zrealizowanie Szkolenia.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy polegające na niewykonaniu bądź nienależytym wykonaniu umowy, jeżeli było to skutkiem:
a. działań lub zaniechań Klienta,
b. działań lub zaniechań osób trzecich, które nie uczestniczą w wykonaniu usługi, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.
c. działania siły wyższej (w tym warunków atmosferycznych)
3. Odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Szkolenia ograniczona jest do dwukrotności Ceny względem każdego Uczestnika. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

XII. Postanowienia końcowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Wykonawcę usług marketingowych polegających na promowaniu usług Wykonawcy i jego partnerów.
2. Klient zawierając z Wykonawcą Umowę o Szkolenie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych między stronami odbywać się będzie przed sądem właściwym dla siedziby Wykonawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach Turystycznych.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2008.

Masz pytania dotyczące szkolenia lub wyjazdu? Napisz do nas, a odpowiemy jak najszybciej będzie to możliwe.

Dziękujemy za wiadomość. :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty